Kierunki medyczne
Follow Us

Opiekun medyczny – nauka bezpłatna

Kierunek opiekun medyczny

Podoba Ci się praca opiekuna medycznego? Lubisz pracować z ludźmi? Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu opiekun medyczny!

Wymaganie psychofizyczne dla opiekuna medycznego:

 • umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich
 • odporność na stres, trudne sytuacje, umiejętność ich pokonywania
 • dojrzałość emocjonalna
 • empatia
 • wrażliwość i życzliwość
 • odpowiedzialność, zdyscyplinowanie
 • tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka

Do zadań opiekuna medycznego należy:

 • Asystowanie pielęgniarce w wykonywaniu czynności i zabiegów pielęgnacyjnych
 • Dokumentowanie działań opiekuńczych
 • Pomoc w posługiwaniu się aparatami rehabilitacyjnymi, protezami i urządzeniami ułatwiającymi poruszanie się i samoobsługę
 • Podejmowanie działań zapobiegających zespołowi unieruchomienia
 • Organizowanie opieki nad pacjentem w zakładzie pielęgniarsko-opiekuńczym
 • Zachęcanie osób chorych, niesamodzielnych do samoobsługi
 • Wykonywanie zabiegów przeciwzapalnych
 • Dobieranie metod i technik pracy do stanu zdrowia i możliwości pacjenta
 • Przyjęcie osoby chorej i niesamodzielnej do placówki i adaptacji roli pacjenta
 • Komunikowanie się z osobą chorą, niesamodzielną i jej rodziną z uwzględnieniem stopnia niesamodzielności
 • Współpraca z zespołem terapeutycznym w procesie diagnozowania i terapii
 • Gromadzenie i analiza danych o stanie osoby chorej i niesamodzielnej w celu określenia zapotrzebowania na usługi opiekuna medycznego
 • Włączenie i motywowanie osoby chorej i niesamodzielnej oraz niepełnosprawnej do procesu rehabilitacji

Absolwent Szkoły Medycznej Gdańsk może podejmować pracę w:

 • szpitalach – oddziały szpitalne
 • zakładach opiekuńczo-medycznych
 • ośrodkach i domach pomocy społecznej
 • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej
 • indywidualna opieka w domu pacjenta
 • środowiskowych domach pomocy
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.