Gdańskie Szkoły Medyczne
Kierunki medyczne
Kierunki medyczne

Kierunek technik elektroradiolog

Kierunek technik eletroradiolog

Technik elektroradiolog to specjalista należący do średniego personelu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej, posiadająca wiedzę na temat określonych metod diagnostycznych z zakresu radiologii, diagnostyki elektromedycznej oraz wiedzę na temat metod radioterapeutycznych.

Do zadań zawodowych elektroradiologa należy sprawowanie kontroli i obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych, a także prowadzenie zalecanej przez lekarza radioterapii.

Perspektywy zatrudnienia:

 • pracownie rentgenowskie (RTG)
 • pracownie tomografii komputerowej (TK)
 • pracownie rezonansu magnetycznego (MR)
 • pracownie angiografii / radiologii interwencyjnej
 • pracownie elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich
 • pracownie echokardiografii
 • pracownie spirometrii
 • pracownie densytometrii
 • pracownie audiometrii
 • sale operacyjne kardiochirurgii, ortopedii
 • szpitalne oddziały ratunkowe
 • pracownie hemodynamiki / kardioangiografii
 • pracownie elektrofizjologii / elektroterapii serca i kontroli rozruszników
 • oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji
 • zakłady radioterapii
RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.