Gdańskie Szkoły Medyczne
Kierunki medyczne
Kierunki medyczne

Kierunek technik sterylizacji medycznej

nauka bezpłatna !

Kierunek technik sterylizacji medycznej w Gdańsku

Podoba Ci się praca sterylizatorki medycznej? Masz zainteresowania medyczne? Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu technik sterylizacji medycznej!

Wymagania psychofizyczne dla technika sterylizacji medycznej:

 • zainteresowania medyczne,
 • zainteresowania techniczne,
 • spostrzegawczość,
 • ostrość widzenia i rozróżniania barw,
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zdyscyplinowanie i odpowiedzialność,
 • gospodarność, samodzielność i samokontrola,
 • obowiązkowość, dokładność,
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka

Absolwent Szkoły Medycznej w Gdańsku może podejmować pracę w:

 • centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • pracowniach endoskopowych,
 • gabinetach stomatologicznych,
 • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym,
 • pracowniach mikrobiologii,
 • gabinetach kosmetycznych
 • studiach tatuażu

Technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługiwania urządzeń myjąco-dezynfekcyjnych,
 • stosowania środków chemicznych, używanych w technologiach dekontaminacji,
 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów dezynfekcji i sterylizacji,
 • samodzielnego przeprowadzania procesu sterylizacji w urządzeniach stanowiących wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej,
 • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji (dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej dla danego postępowania),
 • rozpoznawania rodzajów zagrożeń zawodowych i ich zapobieganiu,
 • kalkulacji kosztów dekontaminacji,
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • rozróżniania rodzajów sterylizacji medycznej i kwalifikowania do różnych procesów oczyszczania, dezynfekcji i sterylizacji.
RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.