Kierunki medyczne
Follow Us

Kierunek higienistka stomatologiczna

Kierunek higienistka stomatologiczna

nauka bezpłatna

Podoba Ci się praca higienistki stomatologicznej? Masz zainteresowania medyczne? Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu higienistka stomatologiczna!

Wymagania psychofizyczne na kierunku higienistka stomatologiczna:

 • zainteresowania humanistyczne i medyczne,
 • dokładność i sumienność,
 • punktualność i zdyscyplinowanie,
 • wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi,
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka,
 • gotowość niesienia pomocy,
 • samokontrola,
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • spostrzegawczość i szybkość reagowania,
 • opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach.

Absolwent Szkoły Medycznej w Gdańsku może podejmować pracę w:

 • gabinetach dentystycznych publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Higienistka stomatologiczna powinna być przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach,
 • wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty,
 • samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza dentystę,
 • przygotowywania gabinetu i organizowania stanowiska pracy lekarza dentysty zgodnie z zasadami ergonomii,
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 • komunikowania się z pacjentem,
 • bieżącego konserwowania i obsługi urządzeń, aparatów i instrumentów dentystycznych.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.