Kierunki medyczne
Follow Us

Kierunek higienistka stomatologiczna

Kierunek higienistka stomatologiczna

nauka bezpłatna

Podoba Ci się praca higienistki stomatologicznej? Masz zainteresowania medyczne? Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu higienistka stomatologiczna!

Wymagania psychofizyczne na kierunku higienistka stomatologiczna:

 • zainteresowania humanistyczne i medyczne,
 • dokładność i sumienność,
 • punktualność i zdyscyplinowanie,
 • wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi,
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka,
 • gotowość niesienia pomocy,
 • samokontrola,
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • spostrzegawczość i szybkość reagowania,
 • opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach.

Absolwent Szkoły Medycznej w Gdańsku może podejmować pracę w:

 • gabinetach dentystycznych publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Higienistka stomatologiczna powinna być przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach,
 • wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty,
 • samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych zaleconych przez lekarza dentystę,
 • przygotowywania gabinetu i organizowania stanowiska pracy lekarza dentysty zgodnie z zasadami ergonomii,
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 • komunikowania się z pacjentem,
 • bieżącego konserwowania i obsługi urządzeń, aparatów i instrumentów dentystycznych.